Aktualne projekty

logo_innosbz

DIAGSTAR — stabilizowany dynamicznie manipulator uniwersalny dla bezpilotowych statków powietrznych

w Programie sektorowym „INNOSBZ” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R (Konkurs 4/1.2/2016_INNOSBZ) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; POIR.01.02.00-00-0084/16

Całkowita wartość projetu: 2.297.704,50 zł
Wartość dofinansowania projektu: 1.707.673,50 zł co stanowi 74% wartości wydatków objętych wsparciem.